Politika IMS.

Mať ciele nám nestačí.
Radi Vás presvedčíme o kvalite našich projektov.

V ústrety zákazníkom.

MONIERS GROUP / Politika IMS

Politika IMS

Koncepciou spoločnosti je kontinuálne, rentabilne, maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity.

V tomto duchu sa vedenie spoločnosti rozhodlo vytvoriť systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť tohto systému.

 

uskutočňovanie kvalitných environmentálnych, priemyselných a inžinierskych stavieb,

uskutočňovanie kvalitných stavebných prác

pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi

profesionálne vybavovanie reklamácií

efektívnosť pri riadení procesov

odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce

účinnú a účelnú internú komunikáciu

vytváranie vhodného pracovného  prostredia a pracovných podmienok

S úctou k našej prírode.

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa naša spoločnosť rozhodla vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania  spoločnosti, berúc ohľad na  legislatívne požiadavky  a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

 

pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva

monitorovanie environmentálnych vplyvov

hospodárne narábanie s odpadom

pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení

V záujme bezpečnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:

 

neustále vytvárať vhodné podmienky pre zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)

vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov

dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce z hľadiska BOZP a OPP

prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách

pravidelne monitorovať rizikové faktory

zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti  BOZP a OPP formou pravidelných školení

v rámci prevencie ochrany zdravia zabezpečovať predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov
Made by ProfiWeb, s.r.o. | Designed by maull.